Menu

Stavební a technické dozory

Zajišťování technického dozoru investora :

Tuto inženýrskou činnost zajišťujeme pro investora jeho jménem a to od zahájení stavby až do jejího dokončení.

Závazek naší společnosti je splněn dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem.

Zajišťování TDI obsahuje:

 • kontrolu dodržování podmínek stavebního povolení, popř. opatření orgánu stavebního dohledu
 • dodržování postupu stavby dle projektové dokumentace zpracované pro vedení stavby, v souladu s právními předpisy,platnými technickými normami,předepsanými technologickými postupy a uzavřenou smlouvou o dílo
 • v případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové dokumentace pro vedení stavby
 • seznamování investora předem s veškerými změnami a doplňky dokumentace
 • provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem,jejich soulad s uzavřenou smlouvou o dílo a tyto předkládat investorovi k likvidaci
 • provádění kontrol těch součástí stavby,které budou dalším postupem zakryty a stanou se nepřístupnými a to formou  zápisu do stavebního deníku
 • koordinaci práce a dodávek přímých dodavatelů
 • koordinaci stavební připravenosti pro subdodavatele k jejich navazujícím činnostem
 • spolupráci s projektantem,popřípadě jeho autorským dozorem, při zajišťování souladu dodávek s projektem či při odstraňování zjištěných závad projektu
 • provádění kontroly správnosti předepsaných nebo dohodnutých zkoušek materiálů konstrukcí a prací a vyžadování dokladů o kvalitě prováděných prací a dodávek (doklad o schválení výrobku,certifikát, atest, prohlášení o shodě apod.)
 • sledování a kontrolu vedení stavebních a montážních deníků subdodavatelů na stavbě
 • provádění kontroly postupu prací zhotovitele dle dohodnutého časového harmonogramu uzavřených smluv, včetně povinnosti včas investorovi avizovat prodlení zhotovitele a připravovat podklady pro uplatnění sankcí z prodlení
 • účast na kontrolních dnech na stavbě
 • provádění kontroly řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi
 • navrhování opatření ke zvýšení hospodárnosti,odstranění či omezení hrozících škod
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast přejímacího řízení a kolaudace
 • provedení kontroly včasného vyklizení staveniště zhotovitelem
 • provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku o okolnostech majících význam pro způsob provádění stavby a kontrolování vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou