Menu

Bezpečnost práce

Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP

(odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • Vyhodnocení stavu dodržování obecně platných předpisů o BOZP a vypracování návrhu opatření, která by umožnila zadavateli splnit jejich požadavky
 • pravidelné preventivní prohlídky pracovišť 1x měsíčně
 • neprodlené upozornění na závady, které mohou ohrozit BOZP, jejich projednání s odpovědným pracovníkem objednatele a navržení potřebných preventivních opatření
 • pomoc při činnostech spojených s evidencí a registrací pracovních úrazů, vč. vyřizování odškodnění
 • pomoc při šetření pracovních úrazů
 • vedení dokumentace BOZP
 • vyhledávání a posuzování pracovních rizik
 • kategorizace prací
 • zajišťování opatření k poskytování první pomoci
 • zpracování traumatologických plánů
 • dle zhodnocení rizik vypracování seznamu osobních ochranných pracovních pomůcek a hygienických prostředků, přidělovaných zaměstnancům
 • zpracování harmonogramu revizí a školení obsluh vyhrazených technických zařízení
 • kontrola termínů specifických školení a zdravotních prohlídek
 • vybavení pracovišť bezpečnostními tabulkami a materiálem BOZP
 • zpracování interního předpisu - zakázané práce ženám a mladistvým
 • zpracování interního předpisu - zabezpečení BOZP ve firmě
 • vypracování bezpečnostních předpisů k obsluze jednotlivých zařízení
 • spolupráce při prověrkách Státního odborného dozoru
 • průběžné informování o nových předpisech BOZP
 • poradenská činnost pro vedoucí pracovníky (osobně či telefonicky)

Školení a odborná příprava osob na úseku bezpečnosti

 • vypracování dokladů a osnov pro požadovaná školení
 • školení vedoucích zaměstnanců
 • školení zaměstnaců