Menu

Požární ochrana

Zajištění projekční činnost v oblasti požární ochrany

 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavby, změny staveb a užívání pro územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační dokumentace a další podrobnější dokumentace, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • zpracování projektů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 4, vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany

Výkon osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany, které se vztahují k vlastnímu provozování činností v objektech a vyplývají z platných předpisů o požární ochraně – zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

 • výkon osoby odborně způsobilé ve smyslu § 15, zákona č. 133/85 Sb., v rámci které jsou prováděny komplexní povinnosti provozovatele činnosti na úseku požární ochrany
 • provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany a vypracování zápisu z preventivní prohlídky
 • školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do požárních hlídek, zaměstnanců a preventistů požární ochrany o požární ochraně, včetně dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek - dle § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb.)
 • vypracování podkladů pro změny v objektu, přijetí nových technických a organizačních změn na úseku požární ochrany, ve smyslu zákona č. 133/85 Sb. a § 41, vyhlášky č. 246/001 Sb., nových objektů, rekonstrukcí, změn užívání a jiné, včetně projednání a zajištění souhlasného stanoviska příslušného orgánu Hasičského záchranného sboru
 • konzultace a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce v souvislosti se stavebními pracemi apod
 • zastupování provozovatele a majitele objektu v jednání s Hasičským záchranným sborem

Technický dozor a odborná technická pomoc v oblasti požární ochrany při provádění staveb

 • Kontrola dokumentace požární ochrany a provedení koordinační kontroly návazností všech souvisejících projektů požárně bezpečnostních zařízení a jejich realizace na stavbě
 • Kompletaci veškerých dokladů potřebných pro kolaudační řízení od jednotlivých dodavatelů požárně bezpečnostních zařízení a jejich předání zástupcům Hasičského záchranného sboru
 • Spolupůsobení při koordinaci činností osob, které objednatel pověřil prováděním jednotlivých částí stavby,které mají vliv na požární ochranu stavby, a to tak, aby stavba byla prováděna a provedena plně v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy vztahujícími se k problematice požární ochrany
 • Projednání možností a nutnosti minimálního vybavení příslušné části komplexu z hlediska PO v případě etapizace dokončení a zajištění souhlasu HZS
 • Spolupůsobení a věcná i argumentační podpora objednatele při projednávání důsledků věcných i časových změn provádění stavby
 • Účast na zkouškách a kontrolách (individuálních a komplexních zkouškách), zkušebním provozu a záručních zkouškách
 • Účast na kolaudačních řízeních
 • Spolupůsobení při odstraňování kolaudačních závad
 • Zastupování objednatele při jednáních s dotčenými orgány státní správy, zejména pak místně příslušného hasičského záchranného sboru

Zpracování, aktualizace a vedení příslušné dokumentace požární ochrany

Vyplývající z povinnosti právnických osob provozujících činnosti se zvýšeným, případně vysokým požárním nebezpečím je ve smyslu § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím ve smyslu § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Posouzení požárního nebezpečí ve smyslu § 29 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany ve smyslu § 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární řády ve smyslu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární poplachové směrnice ve smyslu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární evakuační plán ve smyslu § 33 vyhlášky č. 246/2001 Sb – textová i grafická část.
 • Dokumentace zdolávání požáru ve smyslu § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb – textová a grafická část.
 • Řád ohlašovny požáru ve smyslu § 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany ve smyslu § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Požární kniha ve smyslu § 37 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti užívaných výrobků nebo činností ve smyslu § 38 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení

Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu zákona č. 133/85 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 2, 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména pak:

 • přenosných hasících přístrojů,
 • zařízení pro zásobování požární vodou – vnějších a vnitřních hydrantů,
 • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
 • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřové klapky, požární a kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 • náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.